Stichting Mamiso Foundation

Wat is Mamiso Foundation?
Stichting Mamiso Foundation (Mamiso) is een non profit organisatie die op 22 januari 2020 werd opgericht om MMS, een eenvoudig oxidatiemiddel dat wereldwijd een toenemende populariteit geniet vanwege veelvuldig aangetoonde, positieve gezondheidsresultaten bij gebruikers, vooraleerst als waterzuiveringsmiddel te legaliseren. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van zelfzorg met chloordioxide uit Natriumchloriet kan worden bevorderd.

De stichting is gevestigd in het dorpje Belt-Schutsloot, Nederland. Hier klopt het hart voor Health Freedom en een wereld zonder ziekte. Want Bij Mamiso leeft de stellige overtuiging dat herstel van gezondheid eenvoudig en goedkoop kan worden bereikt met alternatieven voor reguliere medicatie en vaccinatie. Met betrekking tot verbetering van de algemene, individuele gezondheid van mensen, waar ook ter wereld, hebben vooral het waarborgen van fundamentele rechten op vrijheid van medicatie en zelfzorg geneesmiddelen in wet- en regelgeving Mamiso’s speciale aandacht. 

President Donald Trump
Donald Trump, 104e President van de Verenigde Staten van Amerika, sprak op 24 april 2020 tijdens zijn dagelijkse persconferentie de woorden “And then I see the disinfectant, where knocks it (Coronavirus) out in a minute. One minute! And is there a way we can do something like that, by injection inside or almost a cleaning … It’ll be interesting to check that.”

Deze opmerking had een wereldwijde stroom van negative reacties tot gevolg. Algemeen werd verondersteld dat Trump het innemen van chloor bedoelde. Maar die aanname volgt Mamiso niet. Iedereen, zelfs een kind begrijpt dat het product ‘chloor’, analogie voor toilet schoonmaakmiddel, schadelijk kan zijn als het wordt ingenomen. Niemand desinfecteert zijn handen met chloor of bleek. Maar de meeste mensen weten niet dat één van de meest veilige en effectieve desinfectiemiddelen voor uitwendig gebruik tegen het Coronavirus chloordioxide betreft. Wereldwijd staat deze simpele chemische stof bekend als de meest effectieve biocide ter wereld. Eenmaal opgelost in drinkwater is de substantie zowel uit- als inwendig onschadelijk voor de mens. Chloordioxide is, in onze beleving, het desinfectiemiddel kunnen zijn geweest, waar president Trump mogelijk op doelde. 

Primaire doelstellingen: 
Mamiso is opgericht met het doel om wetenschappelijk onderzoek naar chloordioxide te bevorderen, te initéren en (financiëel) te ondersteunen. Hierbij moet gedacht worden aan onderzoek op het terrein van veiligheid en effectiviteit met betrekking tot bevordering van het algemeen welzijn en de gezondheid van mensen. Maar ook specialistisch onderzoek op het gebied van autisme, malaria, infectieziekten als HIV, Aids, Influenza, Ebola en Covid-19 staan toonaangevend op het menu van Mamiso’s wetenschappelijke onderzoeks doelstellingen. Onderzoeken gericht op veiligheid en effectiviteit van CD-therapieën leiden tot positief inzicht dat tegengesteld is aan de pappagaai-achtige narrative van de anti-chloordioxide lobby in de media. Rehabilitatie van chloordioxide en de groepsmerken MMS en CDS zijn een andere, eerbare doelstelling. Want deze populaire maar controversieel verklaarde groepsmerken zijn positieve begrippen voor gebruikers wereldwijd. Ze staan synoniem voor zelfverantwoordelijkheid, het recht op zelfzorg en zelfmedicatie. En ondanks deze door media, industrie en overheden controversieel- en zelfs verboden verklaarde middelen en therapieën, hebben hun ridiculisering, ontkenning van positief wetenschappelijk onderzoek en criminalisering van iedereen die het gebruik van chloordioxide ten bate van de gezondheid propageert, niet kunnen voorkomen dat in de afgelopen twee decennia een enorm stijgende populariteit is ontstaan bij wakkere gebruikers van MMS en CDS wereldwijd.

Oplossingen binnenkort online
Mamiso denkt sluitende oplossingen te hebben gevonden voor deze problematiek. Grondrechtelijk ijveren voor voor wettelijke toelating van ontraden en verboden zelfzorg-geneesmiddelen is een hele uitdaging die hoge kosten met zich meebrengt. Die kosten worden gedekt door een plan van aanpak dat binnenkort gepubliceerd wordt op deze site. 
De Mamiso website zelf gaat op de schop en wordt omgetoverd tot een multifunctioneel platform dat toegang biedt tot elf individuele, thema gerichte websites en shops in maarliefst elf talen.

Politiek en Rechtspraak
In politiek opzicht en op het terrein van de rechtspraak en mensenrechten heeft Mamiso de nodige ambities en een plan om die te verwezenlijken. Het waarborgen van klassieke grondrechten in secundaire medische en gezondheidswet- en regelgeving, die het werkelijk bevorderen van de gezondheid van mensen aangaat en beoogt te consolideren, is essentieel bij deze eervolle oplossingsgezindheid. Want het vrije gebruiksrecht van deze middelen behoort exclusief de vrije mensheid toe. Het is daarom dat Mamiso ten gunste van haar bedenker Jim Humble, die het gebruik van chloordioxide uit natriumchloriet  en zwakke zuren propageert voor het herstellen van de individuele gezondheid van zieke mensen, het merk MMS met de EUIPO registratie van 2020 als groepsmerk voor de mensheid heeft willen waarborgen. 

MMS – handelsmerk
Onderdeel van dat proces was de registratie van de handelsnaam- en beeldmerk MMS, in eerste instantie voor de EU. Deze registratie werd op 14 augustus 2020 officieel gerealiseerd aan de hand van de overeenstemmende gegevens in het register van Uniemerken van de EU (EUIPO) onder nummer 018214665

 

 

Beschermen en waarborgen van de groepsnaam MMS voor de mensheid
Leidende gedachte bij deze doelstelling is om toekomstige claims op het merk door (ongewenste) derden te bemoeilijken. De naam MMS voor de mensheid behouden ten bate van de bedenker Jim Humble is een eervol betoon aan deze man en zijn levenswerk, zonder dat er overigens sprake is van toestemming van zijn kant. Nu de registratie een feit is en het merk in eigendom is geplaatst van stichting Mamiso Foundation, zal de handelsnaam niet zonder meer door derden binnen de Europese Gemeenschap kunnen worden geregistreerd zonder dat zal worden toegezien op een correcte samenstelling van het product. Het streven is om vervolgens binnen de twee klassen waarbinnen het merk is geregistreerd, toelating verkrijgen voor producten die onder de naam MMS op de markt zullen worden gebracht. Daarnaast maken registratie van merk en legalisatie van nieuwe MMS producten mogelijk dat merknaam en doelgebruik niet langer lukraak maar door overheden en media in diskrediet kunnen worden gebracht. Waar deze rechten worden geschonden zal effectief juridisch worden opgetreden.

Wie heeft MMS bedacht?
MMS is een wereldwijd bekende groepsnaam. De geestelijke vader van het ‘middel’ waarmee in situ chloordioxide kan worden aangemaakt heeft weloverwogen de naam nooit officieel geregistreerd. Zo kon het gebeuren dat MMS wereldwijd is uitgegroeid tot een groepsmerk dat door iedereen vrij en blij kon worden gebruikt. Mamiso is er niet op uit om deze vrijheden te beperken, maar om misbruik te ervan te voorkomen. Stichting Mamiso Foundation stelt zich ten doel het merk MMS te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, ten behoeve van aanspraken die de bedenker er nu en in de toekomst op zal (willen) maken. Zolang de bedenker in leven is, komt iedere aanspraak op het merk hem toe. Mamiso respecteert hiermee de uitdrukkelijke wens van de bedenker die stelt dat zijn werk na zijn overlijden in erfenis geschonken wordt aan de mensheid die daarmee mag doen wat zij wil. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat deze bijzondere nalatenschap in handen valt van machtige spelers die er vervolgens exclusiviteitsrechten aan verbinden en daarmee – as always – de mensheid buitenspel zetten.

Het recht op gezondheid en leven waarborgen

Speerpunt van Mamiso’s doelstellingen is het waarborgen van grondrechten die zien op de individuele gezondheid en leven van mensen in de wet op de volksgezondheid en geneesmiddelenwet. Waar het gaat om gezondheid en leven is het belangrijk te begrijpen dat het recht op zelfmedicatie onvervreembaar toegehoort aan de individuele mens. Als zodanig maakt dit recht deel uit van de intergriteit van mens zijn. De overheid heeft weliswaar een taak waar het gaat om de bewaking van veiligheid en effectiviteit bij het vermarkten van producten. Maar waar een overheid bepaalt, gebiedt en veroorzaakt dat gebruik en verstrekking van een aantoonbaar veilig en effectief middel wordt ontmoedigt en verboden, worden deze autonome mensenrechten geschonden.

Mensenrechten en Burgerplichten
Mamiso staat voor handhaving van het recht op zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfmedicatie ten bate van de eigen gezondheid en leven. Op dat terrein dienen regering, overheid en media te voorzien in de bescherming van klassieke mensenrechten. Voor wat Nederland betreft is dit een kwestie van eer met de Koning daartoe in actieve zin voorop gaand; want alle recht geschiedt immers in zijn naam. Wij, de Koning, worden geacht samen het volk te zijn. Maar monarchie of republiek, in iedere democratische staat en samenleving dienen mensenrechten te worden gerespecteerd en disrespect te worden uitgebannen. Individuele vrijheidsrechten zijn autonoom en onvervreemdbaar. Ze dienen boven burgerrechten te staan. Mamiso streeft er naar het waarborgen van individuele mensenrechten in burgerwetgeving te bewerkstelligen.

Is dat ook het geval?
Waar het de integriteit van het menselijk lichaam betreft kan buitensporige bemoeienis en controle door de overheid stellig geen plaats hebben. Mensenrechten dienen voorop te staan en daarmee vrijheid, welzijn, geluk en liefde voor elkaar mogelijk maken en beschermen. Vrijheid van gezondheid en leven verdienen daarom speciale aandacht.

Onbalans
Met het verbod op MMS door de Nederlandse regering in 2018 werd het recht op zelfmedicatie en zelfverantwoordelijkheid ten bate van de eigen gezondheid en leven teniet gedaan. Mamiso staat op het standpunt dat het NVWA onderzoek door BURO naar de gezondheidsschadelijkheid van MMS op ondeugdelijke gronden is uitgevoerd. Het heeft slechts het doel gediend om de verkoop van MMS te ontmoedigen en aan banden te leggen. Contra-expertise is noodzakelijk om dit standpunt te staven. Mamiso wil Contra-expertise door onafhankelijk onderzoek mogelijk maken.

Waarom?
Het optimaal integreren van mensenrechten in burgerwetgeving is essentieel. Een dergelijke brug ontbreekt bijvoorbeeld in de wet geneesmiddelen. Het recht op zelfmedicatie en zelfverantwoordelijkheid ten bate van de eigen gezondheid en leven is daarin helaas niet terug te vinden. Ook waar het gaat om zelfzorg- medicatie stelt de geneesmiddelenwet eisen waaraan MMS, een chemische stof, eenvoudig (nog) niet voldoet. MMS is en kan wettelijk gezien geen geneesmiddel zijn. Toch getuigen velen van de gezondheidsheidsbevorderlijke werking bij veilig en verantwoord gebruikt ervan. Een belangrijk aspect dat op dit terrein speciale aandacht verdient betreft beantwoording van de vraag in hoeverre vermeende gezondheidsbevorderlijke aspecten van volksmedicatie zich verhoudt met door de overheid beoogde gezondheidsschadelijkheid.

Volksmedicijn
Mamiso draagt de wetgever een oplossing aan: Definieer het begrip volksmedicijn als hieronder en ontwerp nieuwe wetgeving in de lijn van zelfzorgmedicatie zodanig dat het volledige spectrum van menselijke grondrechten, die zien op gezondheid en leven, in de geneesmiddelenwet wordt gewaarborgd.

Niemand anders dan de mens zelf bepaalt hoe, waardoor en waarmee het integriteitsrecht op gezondheid en leven wordt ingevuld. Overheid, media, bedrijfsleven en wetenschap hebben daarin geen zeggenschap. Door deze rechten te waarborgen in de geneesmiddelenwet wordt de mensen lichamelijke en geestelijke integriteit gerespecteerd. En worden mensen zelf in staat gesteld te bepalen welke middelen en therapiëen aangewezen en aangewend zullen worden ten bate van de eigen gezondheid en leven.

Volksmedicijn: Zelfzorg geneesmiddel (self-care-medication) dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedereen gebruikt, vervaardigd en ter hand kan worden gesteld.

Alternatieve zorg
In bredere zin stelt Mamiso zich op het standpunt dat de alternatieve, niet BIG geregistreerde zorgeconomie haar bestaansrecht dient terug te krijgen. Het politieke spel om deze groep te saneren of middels absurd gecompliceerde wet- en regelgeving te controleren en te reguleren moet van de baan. De mens is een zelfdenkend wezen en heeft de overheid niet nodig om haar gezondheidsproblemen op te lossen. Zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfzorg worden vanzelf weer gerespecteerde ‘eigenwaardigheden’.

Onderzoek
Mamiso wenst wetenschappelijk onderzoek te initieren of eraan bij te dragen. Ze richt zich daarbij op de gezondheidsbevorderlijke eigenschappen van het gebruik van essentiele chemicalien, met name chloordioxide. Met speciale belangstelling wordt het baanbrekende werk van Kerri Rivera (Autisme) en Andreas Kalcker (CDS) gevolgd en zo mogelijk ondersteund. Mamiso is lid van de Zwitserse vereniging voor wetenschappelijke biofysica (SVNB), Liechtenstein Association for science and health (LVWG) en Comusav (comusav.com).

     

Chloordioxide volksmedicijn nummer één.
CDS (Chloordioxidegas opgelost in water) is geen geneesmiddel; geen middel waarmee wordt beoogd specifieke ziekten en aandoeningen te genezen. Mamiso volgt de gedachte die stelt dat het inwendig gebruik van chloordioxide in staat is om geheel veilig en verantwoord pathogenen te doden, diens excrementen onschadelijk te maken en toxines af te breken. Ervaring leert dat inwendig gebruik van MMS bovendien zonder bijwerkingen kan geschieden. Een gezuiverd lichaam wordt geacht beter in staat te zijn zichzelf te genezen.

Fondswerving
Wij zijn water. Mamiso stelt zich ten doel een wettelijke toelatingsaanvraag voor van chloordioxide uit natriumchloriet en zoutzuur als desinfectant van drinkwater financieel te ondersteunen. Daarnaast ijvert Mamiso voor erkenning en waarborging van het recht op vrij gebruik van het met de toelating beoogde product. Samenwerking en fondswerving is noodzakelijk om de toelatingsaanvraag te financieren en onderzoek, productie en een systeem van individuele verstrekking van CDS producten in lijn met geldende wet- en regelgeving mogelijk te maken.

Informatie
Mamiso organiseert binnenkort fondswervende, informatieve activiteiten, bijeenkomsten en evenementen om bewustzijn te creëren voor haar doelstellingen en haar projecten en ambities te financieren.

Wordt donateur
Mamiso biedt binnenkort de gelegenheid om online te doneren.
Doneren geschiedt uitsluitend omdat de doelstellingen en het gedachtengoed uw donatie rechtvaardigen en verdienen. Iedere donateur zal in de toekomst een bewijs van donatie ontvangen.