Stichting Mamiso Foundation

Wat is Mamiso Foundation?
Mamiso Foundation is een stichting die onder andere ten doel heeft de vrije productie, verkoop, verstrekking en het gebruik van alternatieve geneeswijzen, volksmedicijnen en pseudo geneesmiddelen te bevorderen. In de wandelgangen spreken we kortweg over ‘Mamiso’. De stichting werd op 22 januari 2020 opgericht en is gevestigd in Nederland.

Het recht op gezondheid en leven waarborgen
Een van Mamiso’s doelstellingen is het waarborgen van klassieke mensenrechten die zien op gezondheid en leven. Waar het gaat om gezondheid en leven is het belangrijk te begrijpen dat deze rechten onbegrenst zijn en van nature de mens toebehoren.
Door verregaande wet- en regelgeving in een sociale economie waar mensen ‘burgers’ zijn, worder mensenrechten beperkt of zelfs opgeschort en dus aan de mens ontnomen. Mamiso staat voor vrijheid, recht op zelfbeschikking, zelfverantwoordelijkheid in bijzonder het recht op zelfmedicatie ten bate van de eigen gezondheid en leven, zonder inmenging van de overheid. Ze wenst deze positie gewaarborgd te zien in de geneesmiddelenwet.

Waarom?
Het is de hoogste tijd dat er een brug geslagen wordt tussen klassieke mensenrechten enerzijds en burgerplichten anderzijds. Het simultaan bestaan van mens en burger dient voor de wet in een functioneel evenwicht gebracht te worden. Een dergelijke brug bestaat in de wet geneesmiddelen ten aanzien van zelfzorgmedicatie niet.

Scheefgroei
Mamiso constateert dat, met de schijn van bescherming, wet- en regelgeving dienen als controlemiddel van de burgerbevolking.
Dit geschiedt ten bate van instituties die andere belangen dienen en druk uitoefenen op zij die ze uitvaardigen. Dit systeem kent slechts twee dingen: controle uitoefenen en handhaven ten bate van zichzelf.

Tot hoever gaan nog mee we in de betutteling?
Het gevolg van de scheefgroei ontstaat een samenleving waarin de wetgever bepaalt, de burger leidzaam volgt en de mens in haar oorspronkelijke bestaan wordt beschadigd en gereduceerd.
Er lijken meer burgers te zijn die niet meer weten dat ze vrije mens zijn, dan mensen die weten dat ze naast mens ook burger zijn.
Wat betekent het eigenlijk om vooraleerst primair mens te zijn? Wat betekent vrijheid? En welke zwaar bevochten vrijheidsrechten kunnen gelden om onze burgerplichten kritisch tegen het licht te houden?

Mensenrechten
Voor Mamiso staan mensenrechten voorop. En daarmee het welzijn, geluk en liefde voor elkaar. De onbalans die heerst met betrekking tot mensenrechten en burgerplichten ten gevolge van wet-en regelgeving in de arena van regering en overheid dient te worden hersteld.

Hoe?
In beginsel denkt Mamiso aan sympathieke, politieke interventies. Op het gebied van zelfmedicatie en het recht op gezondheid en leven, stellen we voor om het begrip ‘volksmedicijn’ als hieronder te definiéren en te bevorderen dat deze wordt opgenomen in de geneesmiddelenwet. Op die manier kan een nieuwe balans worden gevonden, zodanig dat mensenrechten gewaarborgd zijn.
De alternatieve, niet BIG geregistreerde zorg-economie krijgt zijn bestaanrecht terug en het politieke spel om deze groep te saneren of te controleren is daarmee van de baan. De mens profiteert hiervan. Zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfzorg worden wederom gerespecteerde ‘eigenwaardigheden’.

Volksmedicijn: Zelfzorg geneesmiddel (self-care-medication) dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedereen gebruikt, vervaardigd en ter hand kan worden gesteld.

MedChem Solutions:
Mamiso wenst bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de gezondheidsbevorderlijke eigenschappen van populaire volksmedicaties, remedies en therapieën. Gezondheidsbevorderlijke aspecten dienen zich in positieve zin te verhouden met gezondheidsschadelijke. In vergelijking tot een veelvoud aan vrij verkrijgbare, gezondheidsschadelijke zelfzorg medicatie, richt Mamiso zich vooraleer op MedChem oplossingen Natriumchloriet, Chloordioxide en Cannabisolie. Mamiso staat het legaliseren voor van producten als MMS en Sativa. Ze werft fondsen om onderzoek, productie, verstrekking en het gebruik van deze producten mogelijk te maken, deze te ondersteunen, professionaliseren en in lijn te brengen met wet- en regelgeving.

Informatie
Mamiso organiseert binnenkort fondswervende, informatieve activiteiten, bijeenkomsten en evenementen om bewustzijn te creëren voor haar doelstellingen en haar projecten en ambities te financieren.

Hier heb ik baat bij!
Verbieding, ontmoediging, fake news, verplichting tot aangifte, handhaving en verklikking zijn mensen angstig geworden om vrijuit hun mening uit te spreken. Dat geldt ook voor het gebruik van bepaalde zelfzorg producten. Mamiso is bijzonder geïnteresseerd om in contact te komen met personen, die alternatieve medicatie aanwenden ten bate van de eigen gezondheid en leven en daarvan – eventueel anoniem – getuigenis willen doen. Voelt u zich hiertoe geroepen? Meldt u zich dan aan via het contactformulier.

Wordt donateur
Mamiso biedt de gelegenheid om te doneren. Een donatie dient los te staan van tegenprestatie. Een donatie geschiedt uitsluitend omdat gedachtengoed en doelstellingen donatie rechtvaardigen en verdienen. Iedere donateur ontvang een bewijs van donatie in de vorm van een oorkonde. Doneren is mogelijk op basis van een systeem van symbolen en reeksen van die symbolen.

Wordt Mamiso Ambassadeur
Mamiso onderhoudt banden met donateurs uit meer dan 40 landen, voornamelijk binnen de EU. Mamiso Ambassadeurs vertegenwoordigen de foundation in eigen land en houden zich bezig met promotionele activiteiten. In ieder land is een Mamiso Ambassadeur gevestigd.