Stichting Mamiso Foundation

Wat is Mamiso Foundation?
Mamiso Foundation is een stichting die onder andere ten doel heeft de verkoop van chloordioxide (CD/CDS) als zelfgeneesmiddel te legaliseren. Overheidsbeleid dat gericht is op ontmoediging of het verbieden van het gebruik van chloordioxide ten bate van de eigen gezondheid moet gewijzigd worden. In de wandelgangen spreken we kortweg over ‘Mamiso’. De stichting werd op 22 januari 2020 opgericht door Steven Soeten en is gevestigd in het Overijsselse Belt-Schutsloot, Nederland.

Het recht op gezondheid en leven waarborgen
Speerpunt van Mamiso’s doelstellingen is het waarborgen van grondrechten die zien op de individuele gezondheid en leven van mensen in de geneesmiddelenwet. Waar het gaat om gezondheid en leven is het belangrijk te begrijpen dat deze rechten onbegrenst zijn. Ze behoren van nature toe aan de individuele mens en maakt deel uit van zijn intergriteit. Niemand anders dan de persoon zelf heeft op dat vlak zeggenschap.

Mensenrechten en Burgerplichten
Door verregaande wet- en regelgeving in een sociale economie waar mensen ‘burgers’ zijn, worden klassieke mensenrechten beperkt, opgeschort en zelfs geheel ontnomen. Mamiso staat voor handhaving van het recht op zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfmedicatie ten bate van de eigen gezondheid en leven. Op dat terrein dienen regering en overheden te voorzien in de bescherming van deze klassieke mensenrechten. Voor buitensporige bemoeienis en controle door de overheid is stellig geen enkele wettelijke grond. Mensenrechten dus voorop en daarmee welzijn, geluk en liefde voor elkaar. Vrijheid van gezondheid en leven verdienen speciale aandacht.
De onbalans die heerst met betrekking tot het recht op zelfmedicatie en zelfverantwoordelijkheid ten bate van de eigen gezondheid dient te worden herzien en hersteld. Dat willen we bereiken door het waarborgen van authentieke, klassieke mensenrechten in de geneesmiddelenwet.

Waarom?
Het integreren van mensenrechten in burgerwetgeving is essentieel. Een dergelijke brug ontbreekt in de wet geneesmiddelen. Waar gezondheid en leven in het geding zijn wordt het de hoogste tijd dat er een brug geslagen wordt tussen klassieke mensenrechten enerzijds en burgerplichten anderzijds. Mamiso draagt de wetgever een oplossing aan: Definieer het begrip volksmedicijn en ontwerp wetgeving in de lijn van zelfzorgmedicatie zodanig dat het volledige spectrum van menselijke grondrechten die zien op gezondheid en leven in de geneesmiddelenwet wordt gewaarborgd.

Hoe?
In beginsel denkt Mamiso aan sympathieke, politieke interventies. Op het gebied van zelfmedicatie en het recht op gezondheid en leven, stelt Mamiso voor om het begrip ‘volksmedicijn’ als hieronder te definiéren en te bevorderen dat deze wordt opgenomen in de geneesmiddelenwet. Op die manier kan een nieuwe balans worden gevonden, zodanig dat mensenrechten onderstreept en gewaarborgd zijn. Niets gaat de integriteit van vrij mens zijn te boven.
In bredere zin dient de alternatieve, niet BIG geregistreerde zorg-economie zijn bestaansrecht terug te krijgen en het politieke spel om deze groep te saneren of middels absurde regelgeving te controleren en reguleren moet van de baan. De mens profiteert hiervan. Zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfzorg worden zo vanzelf weer gerespecteerde ‘eigenwaardigheden’.

Volksmedicijn: Zelfzorg geneesmiddel (self-care-medication) dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedereen gebruikt, vervaardigd en ter hand kan worden gesteld.

Mamiso MedChem Solutions
Mamiso wenst wetenschappelijk onderzoek te initieren of eraan bij te dragen. Ze richt zich daarbij op de gezondheidsbevorderlijke eigenschappen van het gebruik van chloordioxide en medicinale cannabisolie. Een belangrijke gedachte hierbij is dat gezondheidsbevorderlijke aspecten van de door haar beoogde volksmedicatie zich in positieve zin dient te verhouden met de door de overheid eenzijdig beoogde gezondheidsschadelijkheid.

Chloordioxide volksmedicijn nr.1
CDS (Chloordioxide gas opgelost in water) is geen middel waarmee wordt beoogd specifieke ziekten en aandoeningen te genezen, maar het zelfgenezend vermogen van het lichaam te bevorderen. Mamiso staat het wettelijk toelaten van chloordioxide voor en ijvert voor legalisatie van het vrije gebruik ervan als zelfzorggeneesmiddel.
Mamiso werft fondsen om onderzoek, productie, gratis verstrekking mogelijk te maken, te professionaliseren en in lijn te brengen met wet- en regelgeving.

  • Volksmedicijn definieren en opnemen in de Geneesmiddelewet
  • Legaliseren van CD voor zelfmedicatief gebruik
  • Klinisch onderzoek naar veilig en zinvol gebruik van CD ten behoeve van de eigen gezondheid
  • Ontheffing voor het produceren en gratis ter beschikking stellen van medicinale CD
  • Ontheffing voor het kweken en gratis ter beschikking stellen van medicinale cannabis

Informatie
Mamiso organiseert binnenkort fondswervende, informatieve activiteiten, bijeenkomsten en evenementen om bewustzijn te creëren voor haar doelstellingen en haar projecten en ambities te financieren.

Wat is uw ervaring met Chloordioxide en/of Cannabis?
Verbieding, ontmoediging, fake news, verplichting tot aangifte, handhaving en verklikking zijn een alledaagse realiteit geworden. Mensen zijn daardoor angstig geworden om vrijuit hun mening uit te spreken. Dat geldt name ook voor gebruikers van chloordioxide en/of medicinale cannabis. Mamiso is bijzonder geïnteresseerd om in contact te komen met personen, die deze middelen aanwenden ten bate van de eigen gezondheid en leven en daarvan – eventueel anoniem – getuigenis willen doen. Voelt u zich hiertoe geroepen? Meldt u zich dan aan via het contactformulier.

Wordt donateur
Mamiso biedt binnenkort de gelegenheid om te doneren. Een donatie dient los te staan van tegenprestatie. Uw donatie geschiedt uitsluitend omdat het Mamiso gedachtengoed en doelstellingen uw donatie rechtvaardigen en verdienen. Iedere donateur zal in de toekomst een bewijs van donatie ontvangen. Doneren wordt mogelijk op basis van een systeem van symbolen en reeksen van die symbolen.