Stichting Mamiso Foundation

Wat is Mamiso Foundation?
Mamiso Foundation is een stichting die onder andere ten doel heeft de productie en verstrekking van overheidswege verboden middelen MMS (Chloordioxide, CDS) en Cannabis (Hennep) te legaliseren en het gebruik van deze alternatieve volksmedicatie en hun therapieen te bevorderen. In de wandelgangen spreken we kortweg over ‘Mamiso’. De stichting werd op 22 januari 2020 opgericht door Steven Soeten en is gevestigd in het Overijsselse Belt-Schutsloot, Nederland.

Het recht op gezondheid en leven waarborgen
Speerpunt van Mamiso’s doelstellingen is het waarborgen van vrijheidsrechten die zien op de individuele gezondheid en leven van mensen in de geneesmiddelenwet. Waar het gaat om gezondheid en leven is het belangrijk te begrijpen dat deze rechten onbegrenst zijn. Ze behoren van nature toe aan de individuele mens en niet aan de overheid.

Door verregaande wet- en regelgeving in een sociale economie waar mensen voor ‘burgers’ zijn, worden vrijheidsrechten beperkt, opgeschort of zelfs geheel ontnomen. Mamiso staat voor handhaving van vrijheid en het recht op zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfmedicatie ten bate van de eigen gezondheid en leven. Op dat terrein speelt de overheid geen andere rol dan te voorzien in de bescherming van mensenrechten en houdt zij buitensporige bemoeienis en controle in de hand. Mamiso ijvert ervoor deze positie gewaarborgd te zien in de geneesmiddelenwet.

Waarom?
Het is de hoogste tijd dat er een brug geslagen wordt tussen klassieke mensenrechten enerzijds en burgerplichten anderzijds. Het simultaan bestaan van mens en burger dient voor de wet in een functioneel evenwicht gebracht te worden. Een dergelijke brug bestaat ontbreekt ook in de wet geneesmiddelen ten aanzien van zelfzorgmedicatie. Mamiso draagt de wetgever een oplossing voor om die brug te slaan.

Scheefgroei
Mamiso constateert dat, met de schijn van bescherming van de volksgezondheid, wet- en regelgeving mede dienen ter controle en onderdrukking van een andersdenkende en oplossing zoekende bevolking. Dit geschiedt ten bate van instituties die hele andere belangen dienen en druk uitoefenen op hen die ze uitvaardigen.
Dit systeem is door en door corrupt en laat met de wijze van uitvaardiging van wet en regelgeving alsmede de handhaving daarop ten koste van de keuzevrijheid van mensen haar ware, draconische gezicht zien.

Tot hoever gaan we nog mee in overheidsbetutteling?
Het gevolg van de scheefgroei tussen mensenrechten en burgerplichten ontstaat een samenleving waarin de wetgever bepaalt, de burger leidzaam volgt en de mens in haar oorspronkelijke bestaan in angst en stilzwijgend wordt beschadigd en gereduceerd.
Er lijken meer burgers te zijn die niet meer weten dat ze naast hun bestaan als burger ook vrije mensen zijn. Meer dan mensen die begrijpen wat het betekent om naast vrij mens ook burger te mogen en willen zijn. Want wat betekent het eigenlijk om vooraleerst en primair mens te zijn? Wat betekent vrijheid en vrij zijn daarin feitelijk? Om terug te keren naar een positieve balans tussen mensenrechten en burgerplcihten zijn waarborgen van authentieke, vanzelfsprekende vrijheidsrechten noodzakelijk in ieder wetsartikel, te beginnen bij de grondwet.

Mensenrechten
Voor Mamiso staan mensenrechten voorop. En daarmee het welzijn, geluk en liefde voor elkaar. De onbalans die heerst met betrekking tot het recht op zelfmedicatie en zelfverantwoordelijkheid ten bate van de eigen gezondheid dient te worden hersteld.

Hoe?
In beginsel denkt Mamiso aan sympathieke, politieke interventies.
Op het gebied van zelfmedicatie en het recht op gezondheid en leven, stelt Mamiso voor om het begrip ‘volksmedicijn’ als hieronder te definiéren en te bevorderen dat deze wordt opgenomen in de geneesmiddelenwet. Op die manier kan een nieuwe balans worden gevonden, zodanig dat mensenrechten onderstreept en gewaarborgd zijn. Niets gaat de integriteit van vrij mens zijn te boven.
In bredere zin dient de alternatieve, niet BIG geregistreerde zorg-economie zijn bestaanrecht terug te krijgen en het politieke spel om deze groep te saneren of middels absurde regelgeving te controleren moet van de baan. De mens profiteert hiervan. Zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfzorg worden zo vanzelf weer gerespecteerde ‘eigenwaardigheden’.

Volksmedicijn: Zelfzorg geneesmiddel (self-care-medication) dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedereen gebruikt, vervaardigd en ter hand kan worden gesteld.

Mamiso MedChem Solutions:
Mamiso wenst bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de gezondheidsbevorderlijke eigenschappen van populaire volksmedicaties, remedies en therapieën. Een belangrijke gedachte hierbij is dat gezondheidsbevorderlijke aspecten van de door haar beoogde volksmedicatie zich in positieve zin verhouden met de door de overheid beoogde gezondheidsschadelijkheid. In vergelijking tot een veelvoud aan vrij verkrijgbare, gezondheidsschadelijke zelfzorg medicatie, richt Mamiso zich op Natriumchloriet, Chloordioxide en Cannabisolie. Mamiso staat het legaliseren voor van deze producten als. Ze werft fondsen om onderzoek, productie, verstrekking en het gebruik van deze producten mogelijk te maken, deze te ondersteunen, professionaliseren en in lijn te brengen met wet- en regelgeving.

Informatie
Mamiso organiseert binnenkort fondswervende, informatieve activiteiten, bijeenkomsten en evenementen om bewustzijn te creëren voor haar doelstellingen en haar projecten en ambities te financieren.

Hier heb ik baat bij!
Verbieding, ontmoediging, fake news, verplichting tot aangifte, handhaving en verklikking zijn mensen angstig geworden om vrijuit hun mening uit te spreken. Dat geldt ook voor het gebruik van bepaalde zelfzorg producten. Mamiso is bijzonder geïnteresseerd om in contact te komen met personen, die alternatieve medicatie aanwenden ten bate van de eigen gezondheid en leven en daarvan – eventueel anoniem – getuigenis willen doen. Voelt u zich hiertoe geroepen? Meldt u zich dan aan via het contactformulier.

Wordt donateur
Mamiso biedt de gelegenheid om te doneren. Een donatie dient los te staan van tegenprestatie. Een donatie geschiedt uitsluitend omdat gedachtengoed en doelstellingen donatie rechtvaardigen en verdienen. Iedere donateur ontvang een bewijs van donatie in de vorm van een oorkonde. Doneren is mogelijk op basis van een systeem van symbolen en reeksen van die symbolen.

Wordt Mamiso Ambassadeur
Mamiso onderhoudt banden met donateurs uit meer dan 40 landen, voornamelijk binnen de EU. Mamiso Ambassadeurs vertegenwoordigen de foundation in eigen land en houden zich bezig met promotionele activiteiten. In ieder land is een Mamiso Ambassadeur gevestigd.