Stichting Mamiso Foundation

Wat is Mamiso Foundation?
Stichting Mamiso Foundation (In de wandelgangen spreken we over ‘Mamiso’) is een Europees geörienteerde, non profit organisatie die op 22 januari 2020 werd opgericht.
De stichting is gevestigd in het overijsselse Belt-Schutsloot, Nederland. 

Achtergrond
Wereldwijd ontmoedigt de FDA het inwendig gebruik van MMS en chloordioxide ten bate van de eigen gezondheid. Sinds 2010 wordt de verkoop van MMS en CDS, eenvoudige chemische stoffen waarmee chloordioxide oplossingen kunnen worden gemaakt, door regeringen en overheden wereldwijd aan banden gelegd en zelfs verboden. In Nederland werd de verkoop van MMS begin 2018 in de landelijke media verboden verklaard. In de mainstream (fake) media, wordt MMS vergeleken met een levensgevaarlijk bleekmiddel, gootsteenontstopper of WC-schoonmaakmiddel. Hooggeplaatste, maar daarom niet minder corrupte wetenschappers en zogenaamde experts laten zich regelmatig betalen om deze hachelijke situatie schaamteloos van zogenaamd ‘onderbouwend’ commentaar te voorzien. Het is een hetze, een heksenjacht, gericht op handelaren die geld troggelen uit de zakken van kwetsbare, zieke mensen. Maar niets is minder waar. Want waar wereldwijd miljoenen mensen door gepushte ‘vaccinaties’ gezondheidsklachten ervaren en duizenden mensen nodeloos sterven, zijn meldingen van gezondheidsschadelijkheid en overlijden door gebruik van MMS en CDS (chloordioxide) ver te zoeken. Wetenschappelijke onderzoeken die de gezondheidsschadelijkheid van MMS en CDS aantonen ontbreken. Onderzoeken die de gezondheidsbevorderende werking van chloordioxide aantonen zijn daarentegen talrijk, maar worden terzijde gelegd en genegeerd. Gebruikers van MMS en CDS worden gedemoniseerd, propagandisten getarget, gearresteerd en in hechtenis genomen. Enkelen van hen maakten huisvredebreuk mee en moeten de in beslagname van privé en zakelijke eigendommen ontgelden. Van misinformatie beticht zien zij hun publicaties gecensureerd en hun bankrekeningen geblokkeerd. De reputatie van deze mensen wordt onhoorbaar geschonden, hun levens verwoest; MMS en CDS moeten van overheidswege persé van de markt. Waarom?

Primaire doelstellingen
Stichting Mamiso ijvert voor wetenschappelijk onderzoek, rehabilitatie en toelating van MMS en CDS als zelfzorggeneesmiddel. Tevens ijvert zij voor opname van een ontbrekende groep zelfzorggeneesmiddelen en het waarborgen van klassieke mensenrechten in de wet geneesmiddelen en de gezopndheidswet. Een eerste stap om deze doelen te bereiken is het legaliseren en rehabiliteren van het groepsmerk MMS. Het eigendomsrecht van het groepsmerk MMS ten gunste van haar bedenker en de mensheid dient door registratie als handelsmerk wettelijk gewaarborgd te zijn. 

Secundaire doelstellingen
Secundaire doelstellingen zijn het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsbevorderlijke eigenschappen van chloordioxide en natriumchloriet bij inwendig- en uitwendig gebruik. Mamiso steunt daarom van harte de onderzoeken van Andreas Kalcker.  Professionaliteit, veiligheid en effectiviteit dienen voorop te staan en gewaarborgd te worden in informatie voor gebruikers. Daarom stelt Mamiso zich ten doel toestemming door overeenkomst te bereiken voor vertaling en uitgave van het Health Recovery Guidebook van de auteur en bedenker van MMS, Jim Humble.

MMS – het handelsmerk
Onderdeel van ons proces is de registratie van het handelsnaam- en beeldmerk MMS, in eerste instantie voor de EU. Deze registratie werd op 14 augustus 2020 officieel afgerond. De overeenstemmende gegevens werden in het register van Uniemerken van de EU (EUIPO) onder nummer 018214665.

 

 

Beschermen en waarborgen van de groepsnaam MMS voor de mensheid
Leidende gedachte bij deze doelstelling is om claims op het merk door (ongewenste) derden te voorkomen en de naam MMS te behouden ten bate van de bedenker en de mensheid. Nu de registratie een feit is en in eigendom is geplaatst van de stichting, kan de handelsnaam niet meer door derden binnen de Europese Gemeenschap worden geregistreerd. Het streven is vervolgens om binnen de twee klassen waarvoor het merk is geregistreerd, toelating te verkrijgen voor producten die onder de naam MMS op de markt kunnen worden gebracht. Daarnaast maken registratie en legalisatie van het merk mogelijk dat merknaam en doelgebruik niet langer vogelvrij door overheden en media in diskrediet kunnen worden gebracht. Waar deze rechten worden geschonden zal effectiever juridisch kunnen worden opgetreden.

Wie heeft MMS bedacht?
MMS is een wereldwijd bekende groepsnaam. De geestelijke vader van het ‘middel’ waarmee in situ chloordioxide kan worden aangemaakt heeft weloverwogen de naam nooit officieel geregistreerd. Zo kon het gebeuren dat MMS wereldwijd is uitgegroeid tot een groepsmerk dat door iedereen vrij en blij kon worden gebruikt. Mamiso is er niet op uit om deze vrijheden te beperken, maar om misbruik te ervan te voorkomen. Stichting Mamiso Foundation stelt zich ten doel het merk MMS te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, ten behoeve van aanspraken die de bedenker er nu en in de toekomst op zal (willen) maken. Zolang de bedenker in leven is, komt iedere aanspraak op het merk hem toe. Mamiso respecteert hiermee de uitdrukkelijke wens van de bedenker die stelt dat zijn werk na zijn overlijden in erfenis geschonken wordt aan de mensheid die daarmee mag doen wat zij wil. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat deze bijzondere nalatenschap in handen valt van machtige spelers die er vervolgens exclusiviteitsrechten aan verbinden en daarmee – as always – de mensheid buitenspel zetten.

Het recht op gezondheid en leven waarborgen

Speerpunt van Mamiso’s doelstellingen is het waarborgen van grondrechten die zien op de individuele gezondheid en leven van mensen in de wet op de volksgezondheid en geneesmiddelenwet. Waar het gaat om gezondheid en leven is het belangrijk te begrijpen dat het recht op zelfmedicatie onvervreembaar toegehoort aan de individuele mens. Als zodanig maakt dit recht deel uit van de intergriteit van mens zijn. De overheid heeft weliswaar een taak waar het gaat om de bewaking van veiligheid en effectiviteit bij het vermarkten van producten. Maar waar een overheid bepaalt, gebiedt en veroorzaakt dat gebruik en verstrekking van een aantoonbaar veilig en effectief middel wordt ontmoedigt en verboden, worden deze autonome mensenrechten geschonden.

Mensenrechten en Burgerplichten
Mamiso staat voor handhaving van het recht op zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfmedicatie ten bate van de eigen gezondheid en leven. Op dat terrein dienen regering, overheid en media te voorzien in de bescherming van klassieke mensenrechten. Voor wat Nederland betreft is dit een kwestie van eer met de Koning daartoe in actieve zin voorop gaand; want alle recht geschiedt immers in zijn naam. Wij, de Koning, worden geacht samen het volk te zijn. Maar monarchie of republiek, in iedere democratische staat en samenleving dienen mensenrechten te worden gerespecteerd en disrespect te worden uitgebannen. Individuele vrijheidsrechten zijn autonoom en onvervreemdbaar. Ze dienen boven burgerrechten te staan. Mamiso streeft er naar het waarborgen van individuele mensenrechten in burgerwetgeving te bewerkstelligen.

Is dat ook het geval?
Waar het de integriteit van het menselijk lichaam betreft kan buitensporige bemoeienis en controle door de overheid stellig geen plaats hebben. Mensenrechten dienen voorop te staan en daarmee vrijheid, welzijn, geluk en liefde voor elkaar mogelijk maken en beschermen. Vrijheid van gezondheid en leven verdienen daarom speciale aandacht.

Onbalans
Met het verbod op MMS door de Nederlandse regering in 2018 werd het recht op zelfmedicatie en zelfverantwoordelijkheid ten bate van de eigen gezondheid en leven teniet gedaan. Mamiso staat op het standpunt dat het NVWA onderzoek door BURO naar de gezondheidsschadelijkheid van MMS op ondeugdelijke gronden is uitgevoerd. Het heeft slechts het doel gediend om de verkoop van MMS te ontmoedigen en aan banden te leggen. Contra-expertise is noodzakelijk om dit standpunt te staven. Mamiso wil Contra-expertise door onafhankelijk onderzoek mogelijk maken.

Waarom?
Het optimaal integreren van mensenrechten in burgerwetgeving is essentieel. Een dergelijke brug ontbreekt bijvoorbeeld in de wet geneesmiddelen. Het recht op zelfmedicatie en zelfverantwoordelijkheid ten bate van de eigen gezondheid en leven is daarin helaas niet terug te vinden. Ook waar het gaat om zelfzorg- medicatie stelt de geneesmiddelenwet eisen waaraan MMS, een chemische stof, eenvoudig (nog) niet voldoet. MMS is en kan wettelijk gezien geen geneesmiddel zijn. Toch getuigen velen van de gezondheidsheidsbevorderlijke werking bij veilig en verantwoord gebruikt ervan. Een belangrijk aspect dat op dit terrein speciale aandacht verdient betreft beantwoording van de vraag in hoeverre vermeende gezondheidsbevorderlijke aspecten van volksmedicatie zich verhoudt met door de overheid beoogde gezondheidsschadelijkheid.

Volksmedicijn
Mamiso draagt de wetgever een oplossing aan: Definieer het begrip volksmedicijn als hieronder en ontwerp nieuwe wetgeving in de lijn van zelfzorgmedicatie zodanig dat het volledige spectrum van menselijke grondrechten, die zien op gezondheid en leven, in de geneesmiddelenwet wordt gewaarborgd.

Niemand anders dan de mens zelf bepaalt hoe, waardoor en waarmee het integriteitsrecht op gezondheid en leven wordt ingevuld. Overheid, media, bedrijfsleven en wetenschap hebben daarin geen zeggenschap. Door deze rechten te waarborgen in de geneesmiddelenwet wordt de mensen lichamelijke en geestelijke integriteit gerespecteerd. En worden mensen zelf in staat gesteld te bepalen welke middelen en therapiëen aangewezen en aangewend zullen worden ten bate van de eigen gezondheid en leven.

Volksmedicijn: Zelfzorg geneesmiddel (self-care-medication) dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedereen gebruikt, vervaardigd en ter hand kan worden gesteld.

Alternatieve zorg
In bredere zin stelt Mamiso zich op het standpunt dat de alternatieve, niet BIG geregistreerde zorgeconomie haar bestaansrecht dient terug te krijgen. Het politieke spel om deze groep te saneren of middels absurd gecompliceerde wet- en regelgeving te controleren en te reguleren moet van de baan. De mens is een zelfdenkend wezen en heeft de overheid niet nodig om haar gezondheidsproblemen op te lossen. Zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfzorg worden vanzelf weer gerespecteerde ‘eigenwaardigheden’.

Onderzoek
Mamiso wenst wetenschappelijk onderzoek te initieren of eraan bij te dragen. Ze richt zich daarbij op de gezondheidsbevorderlijke eigenschappen van het gebruik van essentiele chemicalien, met name chloordioxide. Met speciale belangstelling wordt het baanbrekende werk van Kerri Rivera (Autisme) en Andreas Kalcker (CDS) gevolgd en zo mogelijk ondersteund. Mamiso is lid van de Zwitserse vereniging voor wetenschappelijke biofysica (SVNB), Liechtenstein Association for science and health (LVWG) en Comusav (comusav.com).

     

Chloordioxide volksmedicijn nummer één.
CDS (Chloordioxidegas opgelost in water) is geen geneesmiddel; geen middel waarmee wordt beoogd specifieke ziekten en aandoeningen te genezen. Mamiso volgt de gedachte die stelt dat het inwendig gebruik van chloordioxide in staat is om geheel veilig en verantwoord pathogenen te doden, diens excrementen onschadelijk te maken en toxines af te breken. Ervaring leert dat inwendig gebruik van MMS bovendien zonder bijwerkingen kan geschieden. Een gezuiverd lichaam wordt geacht beter in staat te zijn zichzelf te genezen.

Fondswerving
Wij zijn water. Mamiso stelt zich ten doel een wettelijke toelatingsaanvraag voor van chloordioxide uit natriumchloriet en zoutzuur als desinfectant van drinkwater financieel te ondersteunen. Daarnaast ijvert Mamiso voor erkenning en waarborging van het recht op vrij gebruik van het met de toelating beoogde product. Samenwerking en fondswerving is noodzakelijk om de toelatingsaanvraag te financieren en onderzoek, productie en een systeem van individuele verstrekking van CDS producten in lijn met geldende wet- en regelgeving mogelijk te maken.

Informatie
Mamiso organiseert binnenkort fondswervende, informatieve activiteiten, bijeenkomsten en evenementen om bewustzijn te creëren voor haar doelstellingen en haar projecten en ambities te financieren.

Wordt donateur
Mamiso biedt binnenkort de gelegenheid om online te doneren.
Doneren geschiedt uitsluitend omdat de doelstellingen en het gedachtengoed uw donatie rechtvaardigen en verdienen. Iedere donateur zal in de toekomst een bewijs van donatie ontvangen.