Stichting Mamiso Foundation

Wat is Mamiso Foundation?
Mamiso Foundation is een stichting die onder andere ten doel heeft chloordioxide (CD/CDS) als effectieve component van zelfzorggeneesmiddelen wettelijk toegelaten te krijgen. Onterecht ontmoedigt de Nederlandse overheid het gebruik van chloordioxide ten bate van de eigen gezondheid. Verkoop van middelen om chloordioxide op te wekken, zoals MMS, werden begin 2018 verboden.

Oprichting
De stichting werd op 22 januari 2020 opgericht door Steven Soeten, eigenaar van het merk MMS in de EU en is gevestigd in het Overijsselse Belt-Schutsloot, Nederland. In de wandelgangen spreken we over ‘Mamiso’.

Het recht op gezondheid en leven waarborgen
Speerpunt van Mamiso’s doelstellingen is het waarborgen van grondrechten die zien op de individuele gezondheid en leven van mensen in de geneesmiddelenwet. Waar het gaat om gezondheid en leven is het belangrijk te begrijpen dat het recht op zelfmedicatie toebehohoort aan de individuele mens. Als zodanig maakt dat recht deel uit van de intergriteit van mens zijn. De overheid heeft een taak waar het gaat om de bewaking van veiligheid en effectiviteit bij het vermarkten van producten. Maar waar een overheid bepaalt, gebiedt en veroorzaakt dat gebruik en verstrekking van een aantoonbaar veilig en effectief middel wordt ontmoedigt en verboden, worden autonome mensenrechten geschonden.

Mensenrechten en Burgerplichten
Mamiso staat voor handhaving van het recht op zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfmedicatie ten bate van de eigen gezondheid en leven. Op dat terrein dienen regering en overheid te voorzien in de bescherming van klassieke mensenrechten. Met de Koning liefst daartoe in actieve zin voorop, want alles geschiedt in zijn naam. Wij, de Koning, zijn samen het volk. En voor dat volk gelden mensenrechten. En die rechten zijn autonoom, staan boven burgerrechten en dienen met name in het burgerrecht gewaarborgd te zijn.

Is dat ook het geval?
Nee. En helaas is er in de praktijk van Koninklijke activiteit op het gebied van het waarborgen van mensenrechten ook niet veel te merken. Waar het de integriteit van het menselijk lichaam betreft zou er voor buitensporige bemoeienis en controle door de overheid stellig geen plaats mogen zijn. Mensenrechten dienen voorop te staan en daarmee vrijheid, welzijn, geluk en liefde voor elkaar mogelijk maken en beschermen. Vrijheid van gezondheid en leven verdienen onze speciale aandacht. Het aandachtspunt van Mamiso.

Onbalans
De onbalans die heerst met betrekking tot het recht op zelfmedicatie en zelfverantwoordelijkheid ten bate van de eigen gezondheid dient te worden herzien en hersteld. Mamiso denkt dat te kunnen bereiken door het waarborgen van authentieke, klassieke mensenrechten in de geneesmiddelenwet.

Waarom?
Het integreren van mensenrechten in burgerwetgeving is essentieel. Een dergelijke brug ontbreekt onder andere in de wet geneesmiddelen. Het is daarom de hoogste tijd dat er een brug geslagen wordt tussen klassieke mensenrechten enerzijds en burgerplichten anderzijds.
In deze tijd van Corona zijn enerzijds gezondheid en leven en anderzijds klassieke mensenrechten in het geding.
Mamiso draagt de wetgever een oplossing aan: Definieer het begrip volksmedicijn en ontwerp wetgeving in de lijn van zelfzorgmedicatie zodanig dat het volledige spectrum van menselijke grondrechten, die zien op gezondheid en leven, in de geneesmiddelenwet wordt gewaarborgd. Alleen zo stellen wij mensen onszelf in staat om te bepalen welke middelen wij aanwijzen en aanwenden ten bate van de eigen gezondheid en leven. Cannabis, Hennep, CBD olie, Wietolie, St Janskruid, MMS, Chloordioxide, Natriumchloriet, Hydrochloroquine.. een lijst van verboden en ontmoedigde middelen die aantoonbaar resultaat bieden!

Volksmedicijn: Zelfzorg geneesmiddel (self-care-medication) dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedereen gebruikt, vervaardigd en ter hand kan worden gesteld.

Hoe?
In beginsel denkt Mamiso aan sympathieke, politieke interventies.
Op het gebied van zelfmedicatie en het recht op gezondheid en leven, stelt Mamiso voor om het begrip ‘volksmedicijn’ als hierboven te definiéren en te bevorderen dat deze wordt opgenomen in de geneesmiddelenwet. Op die manier kan een nieuwe balans worden gevonden, zodanig dat mensenrechten onderstreept en gewaarborgd zijn. Nogmaals, niets gaat de integriteit van lichaam en geest te boven.

Alternatieve zorg
In bredere zin dient de alternatieve, niet BIG geregistreerde zorg-economie zijn bestaansrecht terug te krijgen. Het politieke spel om deze groep te saneren of middels absurd gecompliceerde wet- en regelgeving te controleren en te reguleren moet van de baan.
De mens profiteert hiervan. Zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfzorg worden zo vanzelf weer gerespecteerde ‘eigenwaardigheden’.

Onderzoek
Mamiso wenst wetenschappelijk onderzoek te initieren of eraan bij te dragen. Ze richt zich daarbij op de gezondheidsbevorderlijke eigenschappen van het gebruik van essentiele chemicalien, met name chloordioxide. Een aspect dat op dit terrein speciale aandacht verdient betreft beantwoording van de vraag in hoeverre vermeende gezondheidsbevorderlijke aspecten van volksmedicatie zich verhoudt met door de overheid beoogde gezondheidsschadelijkheid.

Chloordioxide volksmedicijn nummer één.
CDS (Chloordioxidegas opgelost in water) is geen geneesmiddel. Geen middel waarmee wordt beoogd specifieke ziekten en aandoeningen te genezen. Mamiso staat op het standpunt dat het inwendig gebruik van chloordioxide het zelfgenezend vermogen van het lichaam kan bevorderen. Uiteindelijk moeten we daar naar toe, terug naar het geloof dat ons lichaam en geest zelfsupporting zijn. Het lichaam heeft een immuunsysteem en een gezond lichaam geneest zichzelf ook zonder medicatie. Als dit systeem schade wordt toegebracht en het lichaam kan dit zelf niet oplossen, kunnen reguliere therapieën op hun toepassingsgebied onontbeerlijk zijn. Maar de oorzakelijkheid van de te genezen ziekte of aandoening gaat daaraan wel vooraf. Soms zijn reguliere toepassingen niet noodzakelijk en is het lichaam meer gediend met natuurlijke en expirimentele therapieën. Het is oer wetenschap die niet mag worden miskend.

Toelating
Mamiso staat een wettelijke toelating van chloordioxide als biocidaal zelfzorggeneesmiddel en als waterzuiveringsmiddel voor. Ze ijvert tevens voor erkenning en waarborging van het recht op vrij inwendig gebruik ervan. Fondswerving is noodzakelijk om de aanvraag te financieren en onderzoek, productie en een systeem van individuele verstrekking van CDS producten in lijn met wet- en regelgeving mogelijk te maken.

Informatie
Mamiso organiseert binnenkort fondswervende, informatieve activiteiten, bijeenkomsten en evenementen om bewustzijn te creëren voor haar doelstellingen en haar projecten en ambities te financieren.

Wordt donateur
Mamiso biedt binnenkort de gelegenheid om online te doneren.
Doneren geschiedt uitsluitend omdat de doelstellingen en het gedachtengoed uw donatie rechtvaardigen en verdienen. Iedere donateur zal in de toekomst een bewijs van donatie ontvangen.