Stichting Mamiso Foundation

Wat is Mamiso Foundation?
Mamiso Foundation is een stichting die onder andere ten doel heeft chloordioxide (CD/CDS) als effectieve component van zelfzorggeneesmiddelen wettelijk toegelaten te krijgen. Onterecht ontmoedigt de Nederlandse regering – en datzelfde is wereldwijd het geval – het gebruik van chloordioxide ten bate van de eigen gezondheid, de FDA gaat daarbij voorop. De verkoop van essentiele chemicalien waarmee chloordioxide kan worden opgewekt, zoals bijvoorbeeld MMS, werd in Nederland begin 2018 verboden.

Oprichting
Stichting Mamiso Foundation (In de wandelgangen spreken we over ‘Mamiso’) werd op 22 januari 2020 opgericht door Steven Soeten met als voornaamste doel het legaliseren van MMS voor algemeen gebruik en oneigenlijk gebruik van het groepsmerk voor de bedenker en de mensheid door ongewenste partijen te voorkomen. Onderdeel van dit proces is registratie van het handelsnaam- en beeldmerk MMS voor de EU. De registratie werd op 14 augustus 2020 officieel afgerond. De overeenstemmende gegevens werden in het register van Uniemerken van de EU (EUIPO) onder nummer 018214665. Mamiso beoogt een europees geörienteerde, non profit organisatie te zijn. Ze is gevestigd in Nederland, in het overijsselse Belt-Schutsloot. 

Beschermen en waarborgen
Leidende gedachte is om claims op het merk door (ongewenste) derden te voorkomen en de naam MMS te waarborgen voor de bedenker en de mensheid. Ik heb gemeend dat te doen door de registratie in een stichting te plaatsen. Nu de registratie een feit is, kan de handelsnaam niet meer door derden binnen de worden geregistreerd. Het streven is om binnen de twee klassen waarvoor het merk is geregistreerd, toelating te verkrijgen voor producten die onder de naam MMS legaal op de markt kunnen worden gebracht. Daarnaast maken registratie en legalisatie mogelijk dat merknaam en doelgebruik niet langer vogelvrij door overheden en media in diskrediet kunnen worden gebracht. indien de rechten van de eigenaar van het merk worden geschonden. Waar rechten worden geschonden zal effectiever juridisch kunnen worden opgetreden.

Wie heeft MMS bedacht?
MMS is een wereldwijd bekende groepsnaam, bedacht door JH.
De geestelijke vader van het middel waarmee in situ chloordioxide kan worden aangemaakt heeft – weloverwogen – de naam nooit als handelsmerk geregistreerd. Zo kon het gebeuren dat MMS wereldwijd is uitgegroeid tot een groepsmerk.
Stichting Mamiso Foundation stelt zich ten doel het merk ten gunste van aanspraken die de bedenker er mogelijk nu en in de toekomst ooit op zal willen maken.

Het recht op gezondheid en leven waarborgen
Speerpunt van Mamiso’s doelstellingen is het waarborgen van grondrechten die zien op de individuele gezondheid en leven van mensen in de geneesmiddelenwet. Waar het gaat om gezondheid en leven is het belangrijk te begrijpen dat het recht op zelfmedicatie toebehohoort aan de individuele mens. Als zodanig maakt dat recht deel uit van de intergriteit van mens zijn. De overheid heeft een taak waar het gaat om de bewaking van veiligheid en effectiviteit bij het vermarkten van producten. Maar waar een overheid bepaalt, gebiedt en veroorzaakt dat gebruik en verstrekking van een aantoonbaar veilig en effectief middel wordt ontmoedigt en verboden, worden autonome mensenrechten geschonden.

Mensenrechten en Burgerplichten
Mamiso staat voor handhaving van het recht op zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfmedicatie ten bate van de eigen gezondheid en leven. Op dat terrein dienen regering, overheid en media te voorzien in de bescherming van klassieke mensenrechten. Voor wat Nederland betreft liefst met de Koning daartoe in actieve zin voorop, want alles geschiedt immers in zijn naam. Wij, de Koning, worden geacht samen het volk te zijn. Maar monarchie of republiek, in iedere democratische staat en samenleving dienen mensenrechten te worden gerespecteerd. Deze rechten zijn autonoom en dienen boven burgerrechten te staan. Mamiso streeft er naar het waarborgen van mensenrechten in burgerwetgeving te ondersteunen.

Is dat ook het geval?
Waar het de integriteit van het menselijk lichaam betreft kan buitensporige bemoeienis en controle door de overheid stellig geen plaats hebben. Mensenrechten dienen voorop te staan en daarmee vrijheid, welzijn, geluk en liefde voor elkaar mogelijk maken en beschermen. Vrijheid van gezondheid en leven verdienen daarom speciale aandacht.

Onbalans
Met het verbod op MMS door de Nederlandse regering in 2018 werd het recht op zelfmedicatie en zelfverantwoordelijkheid ten bate van de eigen gezondheid en leven pijnlijk geraakt. Mamiso staat op het standpunt dat het NVWA onderzoek naar de gezondheidsschadelijkheid van MMS op ondeugdelijke gronden, geleid heeft tot het aan banden leggen van de verkoop en het ontmoedigen van het gebruik. Contra-expertise is noodzakelijk om dit standpunt te staven.

Waarom?
Het optimaal integreren van mensenrechten in burgerwetgeving is essentieel. Een dergelijke brug ontbreekt bijvoorbeeld in de wet geneesmiddelen. Het recht op zelfmedicatie en zelfverantwoordelijkheid ten bate van de eigen gezondheid en leven is daarin helaas niet terug te vinden. Ook waar het gaat om zelfzorg- medicatie stelt de geneesmiddelenwet eisen waaraan MMS, een chemische stof, eenvoudig (nog) niet voldoet. MMS is en kan wettelijk gezien geen geneesmiddel zijn. Toch getuigen velen van de gezondheidsheidsbevorderlijke werking bij veilig en verantwoord gebruikt ervan. Een belangrijk aspect dat op dit terrein speciale aandacht verdient betreft beantwoording van de vraag in hoeverre vermeende gezondheidsbevorderlijke aspecten van volksmedicatie zich verhoudt met door de overheid beoogde gezondheidsschadelijkheid.

Volksmedicijn
Mamiso draagt de wetgever een oplossing aan: Definieer het begrip volksmedicijn als hieronder en ontwerp nieuwe wetgeving in de lijn van zelfzorgmedicatie zodanig dat het volledige spectrum van menselijke grondrechten, die zien op gezondheid en leven, in de geneesmiddelenwet wordt gewaarborgd.

Niemand anders dan de mens zelf bepaalt hoe, waardoor en waarmee het integriteitsrecht op gezondheid en leven wordt ingevuld. Overheid, media, bedrijfsleven en wetenschap hebben daarin geen zeggenschap. Door deze rechten te waarborgen in de geneesmiddelenwet wordt de mensen lichamelijke en geestelijke integriteit gerespecteerd. En worden mensen zelf in staat gesteld te bepalen welke middelen en therapiëen aangewezen en aangewend zullen worden ten bate van de eigen gezondheid en leven.

Volksmedicijn: Zelfzorg geneesmiddel (self-care-medication) dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedereen gebruikt, vervaardigd en ter hand kan worden gesteld.

Alternatieve zorg
In bredere zin stelt Mamiso zich op het standpunt dat de alternatieve, niet BIG geregistreerde zorgeconomie haar bestaansrecht dient terug te krijgen. Het politieke spel om deze groep te saneren of middels absurd gecompliceerde wet- en regelgeving te controleren en te reguleren moet van de baan. De mens is een zelfdenkend wezen en heeft de overheid niet nodig om haar gezondheidsproblemen op te lossen. Zelfverantwoordelijkheid, zelfbeschikking en zelfzorg worden vanzelf weer gerespecteerde ‘eigenwaardigheden’.

Onderzoek
Mamiso wenst wetenschappelijk onderzoek te initieren of eraan bij te dragen. Ze richt zich daarbij op de gezondheidsbevorderlijke eigenschappen van het gebruik van essentiele chemicalien, met name chloordioxide. Met speciale belangstelling wordt het baanbrekende werk van Kerri Rivera (Autisme) en Andreas Kalcker (CDS) gevolgd en zo mogelijk ondersteund.

Chloordioxide volksmedicijn nummer één.
CDS (Chloordioxidegas opgelost in water) is geen geneesmiddel; geen middel waarmee wordt beoogd specifieke ziekten en aandoeningen te genezen. Mamiso volgt de gedachte die stelt dat het inwendig gebruik van chloordioxide in staat is om geheel veilig en verantwoord pathogenen te doden, diens excrementen onschadelijk te maken en toxines af te breken. Ervaring leert dat inwendig gebruik van MMS bovendien zonder bijwerkingen kan geschieden. Een gezuiverd lichaam wordt geacht beter in staat te zijn zichzelf te genezen.

Fondswerving
Wij zijn water. Mamiso stelt zich ten doel een wettelijke toelatingsaanvraag voor van chloordioxide uit natriumchloriet en zoutzuur als desinfectant van drinkwater financieel te ondersteunen. Daarnaast ijvert Mamiso voor erkenning en waarborging van het recht op vrij gebruik van het met de toelating beoogde product. Samenwerking en fondswerving is noodzakelijk om de toelatingsaanvraag te financieren en onderzoek, productie en een systeem van individuele verstrekking van CDS producten in lijn met geldende wet- en regelgeving mogelijk te maken.

Informatie
Mamiso organiseert binnenkort fondswervende, informatieve activiteiten, bijeenkomsten en evenementen om bewustzijn te creëren voor haar doelstellingen en haar projecten en ambities te financieren.

Wordt donateur
Mamiso biedt binnenkort de gelegenheid om online te doneren.
Doneren geschiedt uitsluitend omdat de doelstellingen en het gedachtengoed uw donatie rechtvaardigen en verdienen. Iedere donateur zal in de toekomst een bewijs van donatie ontvangen.